Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY AGAPPE.PL

czytaj pełny tekst jako: stronę www | pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu Świadczenia Usług Platformy Agappe.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY AGAPPE.PL

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu Świadczenia Usług Platformy Aggape.pl. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności, w szczególności w zakresie świadczonych usług lub zmian Polityki Prywatności zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Platformy Agappe.pl.

DEFINICJE

1.1.    Administrator  Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica w Lublinie (20-213 Lublin) przy ul. Gospodarczej 7, będąca właścicielem i operatorem Platformy Agappe.

1.2.    Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka identyfikatorów takich jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny itp. lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3.    Polityka – niniejsza Polityka Prywatności Platformy Agappe.pl.

1.4.    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

1.5.    Platforma Agappe / Platforma – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem agappe.pl.

1.6.    Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Platformę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 1. ADMINISTRATOR

 Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica w Lublinie, 20-213 Lublin, ul. Gospodarcza 7, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000728165, REGON: 380019960, NIP: 7123368540.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: [email protected]

 1. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług oraz funkcjonalności, a także informacje o aktywności Użytkownika na Platformie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Platformy przez Użytkownika.

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH NA PLATFORMIE

KORZYSTANIE Z PLATFORMY AGAPPE.PL

3.1.    Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Platformy (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające Konta na Platformir) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1.      w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Platformie, udostępniania ofert innych sprzedawców w ramach funkcjonalności Sklep, udostępniania informacji o wydarzeniach w ramach funkcjonalności Wydarzenia, udostępniania formularzy kontaktowych, funkcjonalności social media, publikacji ofert i ogłoszeń i in., zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Platformy Agappe.pl – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2.      w celu obsługi reklamacji oraz zgłaszania naruszeń przez Użytkowników - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.3.      w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.4.      w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

3.1.5.      w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

Aktywność Użytkownika na Platformie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, w szczególności dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

REJESTRACJA NA PLATFORMIE AGAPPE.PL

3.2.    Osoby, które dokonują rejestracji na Platformie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, płeć, login) oznaczonych „*” które jest obowiązkowe. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Możliwość korzystania z poszczególnych funkcjonalności takich jak Zbiórka, Usługi Promowania i Reklamy mogą wymagać dodatkowych danych niezbędnych do korzystania z tych funkcjonalności (firmę, formę organizacyjną prowadzenia działalności gospodarczej, adres siedziby, numer Identyfikacji Podatkowej, numer KRS (lub inny numer rejestrowy), numer Rachunku Użytkownika oznaczonych „*” które jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności.

3.3.    Dane osobowe są przetwarzane:

3.3.1.      w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta lub funkcjonalności na Platformie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.3.2.      w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Platformie i sposobu korzystania z Konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

3.3.3.      w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

3.3.4.       celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności sprzedawców, korzystających z funkcjonalności Sklep – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”;

3.3.5.      w celach Zbiórek (dokonywania i przyjmowania wpłat za pośrednictwem Platformy) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności wynikający z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

3.4.    Jeżeli Użytkownik umieszcza na Platformie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

3.5.    Osoby niepełnoletnie mogą dokonać rejestracji na Platformie tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przedstawiciela ustawowego.

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEP

3.6.    Korzystanie z funkcjonalności Sklep (publikacja Ofert a także zakup towaru lub usługi) przez Użytkownika Platformy wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych przez Sprzedawcę jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Złożenie zamówienia przez Użytkownika w ramach funkcjonalności Sklep powoduje, że dane osobowe Użytkownika, niezbędne do realizacji zamówienia będą udostępnione Sprzedawcy, w celu wykonania umowy.

3.7.    Dane osobowe są przetwarzane:

3.7.1.      w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.7.2.      w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.7.3.      w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Platformie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.7.4.      w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3.7.5.      w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Użytkowników z oferowanych produktów i usług. 

 FORMULARZE KONTAKTOWE

3.8.    Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.9.    Dane osobowe są przetwarzane:

3.9.1.      w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.9.2.      w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Platformy w celu doskonalenia jej funkcjonalności.

3.9.3.      w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Użytkownika z oferowanych produktów i usług. 

NEWSLETTER

3.10.  Administrator zapewnia możliwość zapisania się do usługi newsletter w celu otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych dotyczących produktów i usług oraz działalności Platformy, Partnerów Platformy oraz Użytkowników Platformy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych. Podanie danych wskazanych przy zapisaniu się jest dobrowolne ale niezbędne do jego wysyłki powiadomień.

3.11. Dane osobowe są przetwarzane:

3.11.1.   w celu identyfikacji Użytkownika i wysłania spersonalizowanych powiadomień na podany przez niego adres – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.11.2.   w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk aktywności Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

3.11.3.   w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Użytkowników z oferowanych produktów i usług. 

3.11.4.   w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach powiadomień – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

SYSTEM KOMENTARZY, FORUM, KOMUNIKATOR AGAPPE

 3.12.  Administrator umożliwia możliwość bezpośredniego kontaktu Użytkownikowi z innymi Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności forum i rozmów typu chat, Komunikatora Agappe oraz możliwość interakcji i nawiązywania kontaktów z innymi Użytkownikami, stosownie do Regulaminu Świadczenia Usług Platformy Agappe.pl. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

3.13. Dane osobowe są przetwarzane:

3.13.1.   w celu identyfikacji Użytkownika i skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.13.2.   w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk aktywności Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.13.3.   w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. MARKETING

4.1.    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

4.1.1.      wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

4.1.2.      wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

4.1.3.      kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

4.1.4.      wyróżnieniu Konta Użytkownika, umożliwieniu Użytkownikowi zapoznania się z tym, kto odwiedził jego profil, umożliwienie Użytkownikowi pokazania lub ukrycia ostatnio widzianych; umożliwieniu posługiwania się Zweryfikowaną Odznaką, promocji postów, promocji profilu Użytkownika;

4.1.5.      prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

4.2.    W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

 REKLAMA KONTEKSTOWA

4.3.    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

4.4.    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

4.5.    Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

 MARKETING BEZPOŚREDNI

4.6.    Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

 1. USŁUGI PREMIUM

5.1.    Zgodnie z zasadami świadczenia usług w ramach funkcjonalności Usługi promowania i reklamy (Usługi Premium) Użytkownik ma możliwość wyróżnienia Konta Użytkownika, zapoznania się z tym, kto odwiedził jego profil, pokazania lub ukrycia ostatnio widzianych, posługiwania się Zweryfikowaną Odznaką, promocji postów, promocji profilu Użytkownika.

5.2.    W związku z zawarciem umowy o korzystanie z Usług Premium, dane osobowe przetwarzane są:

5.2.1.      w celu świadczenia Usług Premium, w tym zapewnienia  funkcjonalności, przywilejów, świadczeń   i komunikacji związanych z Usługami Premium. Przetwarzanie takie jest niezbędne dla wykonania umowy, jaką zawierasz z Fundacją przystępując do korzystania z Usług Premium (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5.2.2.      w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w ramach Usług Premium, w celu ich doskonalenia i rozwijania;

5.2.3.      w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5.2.4.      w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez kontakt telefoniczny oraz wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z oferowanych produktów i usług. 

5.3.    Przy zawieraniu umowy o korzystanie z Usług Premium podanie danych oznaczonych „*” jest obowiązkowe w celu zawarcia umowy (obowiązek umowny).

5.4.    Dane osobowe  będą przechowywane na czas trwania umowy o korzystanie z Usług Premium. Po zakończeniu umowy, administrator będzie przechowywać dane Użytkownika w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i należności podatkowych związanych z korzyściami uzyskanymi w ramach korzystania z Usług Premium.

 1. PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE

6.1.    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Instagram, Twitter, Google, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Konta, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 1. APLIKACJE MOBILNE

7.1.    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników także w celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych w ramach Platformy, a także usług dodatkowych za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu rejestracji i korzystania z aplikacji mobilnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7.2.    za pomocą aplikacji mobilnej Użytkownik może w szczególności: przeglądać treści zamieszczone na Platformie, uzyskiwać dostęp do swojego Konta na Platformie, składać zamówienia i dokonywać za nie płatności, zapoznawać się z informacjami udostępnionymi w aplikacji mobilnej oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w aplikacji mobilnej, dokonywać wpłat na wybrany Projekt w ramach funkcjonalności Zbiórka, korzystać z Komunikatora Agappe. Administrator informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne aplikacja mobilna nie zapewnia możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności, jakie są dostępne poprzez Platformę.

 1. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

8.1.    Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Platformę. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Platformie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

8.2.    Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

8.2.1.      pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

8.2.2.      uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

8.2.3.      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

8.2.4.      sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

8.2.5.      trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);

8.2.6.      pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Platformy przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Platformy). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

COOKIES „MARKETINGOWE”

8.3.    Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

 1. INNE CELE

 9.1.    Administrator  przetwarza niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika (np. imię i nazwisko, adres IP), jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania są odpowiednie przepisy prawa (art.6 ust.1 lit. c RODO  w tym: przepisy prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub prawa polskiego dotyczącego m.in. podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną.

9.2.    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem naszego profilu, w tym w celu informowania o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

9.3.    Cele drugorzędne. Poza wskazanymi powyżej, możemy przetwarzać dane dla następujących celów drugorzędnych:

 1. przeniesienie danych do archiwum,
 2. audyty lub postępowania wyjaśniające,
 3. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,
 4. pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe.
 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

10.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

10.3. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 90 dni od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

11.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

11.1.1.   Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

11.1.2.   Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

11.1.3.   Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

11.1.4.   Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

11.1.5.   Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

11.1.6.   Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

11.1.7.   Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

11.1.8.   Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach związanych z badaniem satysfakcji – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności wyrazić sprzeciw wobec wysyłania na adres e-maili komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

11.1.9.   Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

11.1.10.      Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

11.1.11.      Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

11.2.1.   w formie pisemnej na adres: Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica w Lublinie, 20-213 Lublin, ul. Gospodarcza 7;

11.2.2.   drogą e-mailową na adres: [email protected]

11.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

11.3.1.   z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

11.3.2.   jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);

11.3.3.   jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

11.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

11.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

11.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 1. ODBIORCY DANYCH

12.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem oraz partnerom handlowym. W przypadku zakupu dokonanego od podmiotu innego niż Administrator, w ramach funkcjonalności Sklep, dane Użytkownika zostaną ujawnione sprzedawcy w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

12.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

12.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

12.4. Jeśli zdecydujesz się na udzielenie wsparcia finansowego w ramach funkcjonalności Zbiórka, Twoje dane, takie jak nazwa Użytkownika, imię i nazwisko zostaną opublikowanie na Platformie po przekazaniu Wsparcia. W przypadku, gdy w ramach Zbiórki Organizator zaoferuje Świadczenia dla Wspierających, uzyska on dostęp do Twoich danych niezbędnych do realizacji zobowiązań Organizatora wobec Ciebie, określonych przez niego w ramach swojego profilu (np. adres e-mail, adres korespondencyjny).

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

13.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

13.1.1.   współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

13.1.2.   stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

13.1.3.   stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

13.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

14.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 1. DANE KONTAKTOWE

15.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: [email protected] lub adres korespondencyjny: 20-213 Lublin, ul. Gospodarcza 7.

15.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 1. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

16.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

16.2. Zmiana Polityki stanowić będzie zmianę Regulaminu Świadczenia Usług Platformy Agappe.pl, co oznacza, że dla korzystania z usług Platformy konieczna będzie akceptacja tych zmian poprzez akceptację zmian Regulaminu Świadczenia Usług Platformy Agappe.pl, a do zmian stosuje się tryb i zasady wskazane w Regulaminie Świadczenia Usług Platformy Agappe.pl.